Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Số lượt truy cập

Đóng   Giới thiệu

 

 KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 _________________

 

     I. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa 
       Khoa Lý luận Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc trường Chính trị Đồng Tháp được thành lập theo quyết định số 546-QĐ/TU, ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Tỉnh Ủy Đồng Tháp.

       Khoa  giảng dạy các môn học:
             - Triết học Mác-LêNin;
             - Kinh tế chính trị Mác-LêNin
             -  Chủ nghĩa xã hội khoa học
             - Tư tưởng Hồ Chí Minh
             -  Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế,văn hóa, đối ngoại; Địa phương học.  

          II. Nhân sự của Khoa
          Khoa Lý luận Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện có: 06 cán bộ, giảng viên:

TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
CHỨC DANH
ĐIỆN THOẠI 
EMAIL
 1
Ths. Trần Vũ
Trưởng khoa
GVC
0915782444
tranvudongthap@yahoo.com
 2
 Ths. Lê Minh Hiếu  P.Trưởng khoa  GVC  
  hieu_047@yahoo.com.vn
 3
Ths.Nguyễn Tấn Tài
Giảng viên
GVC
01226831141
tantaitct@gmail.com 
 4
Ths. Võ Thị Tuyết Hoa
Giảng viên
Giảng viên
0902448588
hoa_tctdt07@yahoo.com
 5
Ths. Phan Thị Minh Hiền

Giảng viên TS


6 Ths. Lê Thị Thanh Kiều Giảng viên      

 

 

 KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 _________________

 

     I. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa 
       Khoa Lý luận Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc trường Chính trị Đồng Tháp được thành lập theo quyết định số 546-QĐ/TU, ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Tỉnh Ủy Đồng Tháp.

       Khoa  giảng dạy các môn học:
             - Triết học Mác-LêNin;
             - Kinh tế chính trị Mác-LêNin
             -  Chủ nghĩa xã hội khoa học
             - Tư tưởng Hồ Chí Minh
             -  Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế,văn hóa, đối ngoại; Địa phương học.  

          II. Nhân sự của Khoa
          Khoa Lý luận Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện có: 06 cán bộ, giảng viên:

TT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
CHỨC DANH
ĐIỆN THOẠI 
EMAIL
 1
Ths. Trần Vũ
Trưởng khoa
GVC
0915782444
tranvudongthap@yahoo.com
 2
 Ths. Lê Minh Hiếu  P.Trưởng khoa  GVC  
  hieu_047@yahoo.com.vn
 3
Ths.Nguyễn Tấn Tài
Giảng viên
GVC
01226831141
tantaitct@gmail.com 
 4
Ths. Võ Thị Tuyết Hoa
Giảng viên
Giảng viên
0902448588
hoa_tctdt07@yahoo.com
 5
Ths. Phan Thị Minh Hiền

Giảng viên TS


6 Ths. Lê Thị Thanh Kiều Giảng viên      

 

  WEBSITE TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: số 411 Phạm Hữu Lầu, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
 * Ban biên tập: TS. Nguyễn Văn Biết (Trưởng ban), ThS. Huỳnh Thanh Quang (P.Trưởng ban TT), ThS. Trần Vũ (P.Trưởng ban), Ths. Nguyễn Thái Vinh (Thư ký), ThS. Lê Minh Tuấn (Thành viên), Trần Phú Long (Thành viên), Trần Thanh Hóa (Thành viên), Nguyễn Văn Hiệp (Thành viên);  * Tổ thư ký: Ông Nguyễn Thái Vinh (Tổ Trưởng), Bà Võ Thị Tuyết Hoa (Tổ phó), Ông Mai Hữu Minh (Tổ phó), Ông Trần Thiện Bách (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân (Thành viên), Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (Thành viên)